วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แนะนำตัวเองชื่อ - สกุล   นางสาว    นิตยา    คำก๋อง

รหัสนักศึกษา     55324311

หมู่เรียน    จก.55.บ4.002

Section     03

เบอร์โทร      086 - 4072742

คณะวิทยาการจัดการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น